Učení (vč. PhD)

Vedu studenty doktorského studia Fyziologie a patofyziologie člověka a učím fyziologii v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství.

Všeobecné lékařství - Magisterský studijní program: výukové materiály pro mediky:
Kdy zkouším (on-line přihlašování ke zkoušce z fyziologie; link funguje jen krátce před a během letního zkouškového období)
Diapozitivy k přednáškám (PPT; česká a anglická verze) jsou na Mefanet.
Moje přednáška o fyziologii extrémních stavů na ČT24 (2013) a navazující "Jak přežít tam, kam by ani psa nevyhnal"
Podrobnější texty
Patofyziologie plicního oběhu - ukázka ze skript Patologická fyziologie srdce a cév, která jsme pomáhali dát dohromady v rámci Centra experimentálního výzkumu chorob srdce a cév a která v prosinci 2003 vydalo nakladatelství UK Karolinum.
Hypoxická plicní vazokonstrikce (česky)
Chronická plicní hypertenze (hypoxického typu) (česky)
Úloha oxidu dusnatého (NO) v plicní cirkulaci (česky)

Doktorské studium (PhD v rámci společného programu pražských lékařských fakult UK a ústavů AV ČR "Postgraduální doktorské studium biomedicíny" [PDSB]) - jsem školitelem a členem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka (a také předsedou Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně na UK)
Doktorandi, které vedu (nebo to už mají za sebou):
Ivan Kanchev, MVSc
Téma: Inflammatory cellular response in rat models of pulmonary hypertension
Přijat: 2016
Forma: Prezenční
MUDr. Kryštof Krása
Téma: Kombinovaný terapeutický účinek DHEA, sildenafilu a statinů na experimentální plicní hypertenzi   
Přijat: 2014
Forma: Kombinovaná
Pracoviště: Kardiologie ÚVN
MUDr. Evžen Beitl
Téma: NOx pri šoku
Přijat: 2003
Forma: Kombinovaná (školitel: prof. Hoch, já spoluškolitel)
Pracoviště: Traumatologie FNM a UK 2.LF
Publikace
MUDr. Petr Kafka, PhD
Téma: Mechanismy regulace fetoplacentárního cévního řečiště při hypoxii
Přijat: 2008
Forma: Kombinovaná (školitelem byl prof. Cvachovec, ale všechny pokusy a publikace dělal Petr Kafka s námi)
Obhájil: 22. 9. 2016
Pracoviště: Anesteziologie FNKV

MUDr. Věra Lachmanová, PhD
Téma: Vliv radikálového poškození v časné fázi expozice hypoxii na rozvoj hypoxické plicní hypertenze
Přijata: 2001
Forma: Kombinovaná (po 2006 převzal její školitelství prof. Herget)
Obhájila: 1. 7. 2011
Pracoviště: Anestesiologie UK 2.LF a FNM
Publikace
MUDr. Vít Jakoubek, PhD
Téma: Mechanismus vlivu hypoxie na fetoplacentární cévní řečiště
Přijat: 1. 10. 2004
Forma: Prezenční, poslední rok kombinovaná
Obhájil: 10. 9. 2009
Pracoviště: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze
Publikace
MUDr. Alena Baňasová, PhD
Téma: Úloha iNOS a žírných buněk v mechanismu rozvoje hypoxické plicní hypertenze
Přijata: 2007
Forma: Kombinovaná
Obhájila: 12. 6. 2008
Pracoviště: Ústav patofyziologie UK 2.LF
Publikace
doc. MUDr. Martin Malý, PhD.
Téma: Tkáňový faktor u akutních koronárních syndromů
Forma: Kombinovaná
Obhájil: 27. 9. 2007
Pracoviště: Kardiologie UK 2.LF a FNM
Publikace:
MUDr. Jana Bíbová, PhD.
Téma: Experimentální plicní hypertenze
Forma: Kombinovaná (školitel: prof. Herget, já spoluškolitel)
Obhájila: 11/2003
Pracoviště:  Dětská lékařka v soukromé ordinaci
Publikace

Spolupřipravil jsem a učil jsem v kurzu pro studenty doktorských programů UK v biomedicíně "Základy vědecké práce". Od r. 2006 se stal základem podstatně rozšířeného programu financovaného ESF  "Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů doktorského studia na trhu práce"  (generické a přenositelné dovednosti doktorandů)
 
Informace pro zájemce o doktorské studium u nás
Těžištěm je vlastní výzkumná práce pod vedením školitele v rámci rozsáhlejšího výzkumného projektu laboratoře
Minimum přednášek a seminářů
Odborná příprava zahrnuje formulaci hypotéz a plánování pokusů, vyhledávání relevantních informací (Medline, www) a jejich kritické vyhodnocování, statistické a grafické zpracování vlastních výsledků, přípravu publikací, prezentační dovednosti,...
Možnost odborného růstu na mezinárodně uznávaném pracovišti
Navýšení stipendia z prostředků grantové podpory výzkumu a Centra výzkumu chorob srdce a cév
Mezinárodní kontakty
Pro absolventy lékařských fakult možnost příležitostné klinické práce ve Fakultní nemocnici Motol (na základě individuální dohody se školitelem a vedoucím příslušné kliniky)
Téma doktorské práce související s výzkumným zaměřením školitele
POŽADAVKY:
Ukončené studium lékařské nebo veterinární fakulty nebo ukončené magisterské studium biologického oboru v době zahájení postgraduálního studia (přihlásit se lze před definitivním dokončením studia)
Alespoň elementární znalost angličtiny
Pracovitost, svědomitost
Podmínkou přihlášky je předchozí osobní domluva se školitelem (na základě e-mailového kontaktu)

Zpět na domácí stránku V.H.