ÚLOHA OXIDU DUSNATÉHO V PATOGENEZI PLICNÍ HYPERTENZE

Václav Hampl

Ústav fysiologie
Druhá lékařská fakulta University Karlovy v Praze


Disertační práce k získání hodnosti doktora věd


Číslo a název vědního oboru: 51-02-9 Normální a patologická fysiologie


Praha 2000

Abstrakt
Jedním z nejvýznamnějších rozdílů mezi malým a velkým oběhem je výrazně nižší krevní tlak a hemodynamický odpor v malém oběhu. Po objevu ednogenní tvorby oxidu dusnatého (NO) a jeho vazodilatačního působení se předpokádalo, že v plicní cirkulaci může existovat vysoká tonická produkce NO, která by tak přispívala k nízkému bazálnímu tonu hladkého svalu plicních cév. Neschopnost z různých důvodů udržet tuto vysokou produkci NO by pak vedla k rozvoji plicní hypertenze. Značné experimentální úsilí, shrnuté v tomto spisu, však postupně ukázalo, že ve skutečnosti se tato představa neuplatňuje. Zdravé plicní cévy totiž tvoří za normálních podmínek pouze malé množství NO. Při plicní hypertenzi syntéza NO stoupá. Rozvoj plicní hypertenze je tímto protektivním mechanismem částečně tlumen, alespoň dokud nedojde k poškození endotelu trvale výrazně zvýšeným tlakem. Je ovšem možné, že zvýšená tvorba NO může k rozvoji plicní hypertenze i přispívat tím, že společně se superoxidem, rovněž produkovaným v plicních cévách, tvoří vysoce reaktivní a cytotoxický peroxynitrit. Ten může přispívat k poškození plicní cévní stěny, které je podkladem rozvoje plicní hypertenze.


Úvodní poznámky
1. CÍL A FORMÁT PRÁCE

Cílem tohoto spisu je shrnutí mých experimentů věnovaných charakterizaci podílu oxidu dusnatého (NO) na regulaci plicní cirkulace ve zdraví a zejména při plicní hypertenzi, jakož i vsazení těchto mých zjištění do kontextu výsledků ostatních autorů, zabývajících se tímto tématem. Klíčovou částí je proto přehledný článek na toto téma, přijatý prestižním časopisem Physiological Reviews [1] (impakt faktorem >23.6 se řadí na 8. místo mezi všemi biomedicínskými časopisy). Tento rozsáhlý text je doplněn mými primárními publikacemi, z nichž přehled vychází, a úvodním nástinem problematiky.

2. NÁSTIN PROBLEMATIKY
2.1. Úvod: plicní cirkulace a NO

Plicní krevní oběh je unikátním cévním řečištěm, protože má význam zcela odlišný od ostatních orgánových řečišť [2]. Kyslík v ní není odevzdáván z krve do okolí cév (tkání); naopak, kyslík se v plicní cirkulaci dostává z okolí cév (alveolů) do krve. Tomu odpovídají významné rozdíly funkce a regulace. Hemodynamický odpor a tlak krve je v plicním oběhu přibližně pět až šestkrát nižší než v systémové cirkulaci. Plicní cévy mají mimořádně tenkou stěnu a minimální klidovou (bazální) tenzi.

Chronické poškození plicních cév se manifestuje plicní hypertenzí [3]. Přestože různé formy plicní hypertenze jsou poměrně časté a jsou spojeny se značnou morbiditou a mortalitou, mechanismus vzniku této poruchy není jasný. Proto jsou i možnosti účinné prevence a léčby plicní hypertenze nedostatečné.

Když byla koncem osmdesátých let objevena schopnost eukaryotických organismů syntetizovat NO a využívat ho jako endogenní vasodilatační faktor [4,5], nabízela se logicky hypotéza, podle níž by stálá, poměrně vysoká klidová tvorba NO v plicních cévách mohla být zodpovědná za nízký klidový tonus plicních cév. Podle této představy by také porucha této předpokládané vysoké produkce NO v plicních cévách mohla být podkladem plicní hypertenze. Tato možnost byla zvláště lákavá vzhledem k tomu, že v patogeneze mnohých forem plicní hypertenze figuruje větší nebo menší měrou hypoxie [3]. Molekulární kyslík je substrátem NO syntázy a lze tedy očekávat, že jeho nedostatek může omezit tvorbu NO.

Z těchto důvodů jsme při zahájení experimentálního studia této problematiky naplánovali 3 hlavní oblasti, které bylo nutno prozkoumat:
Klidová produkce NO v plicní cirkulaci a její úloha v regulaci bazálního tonu.
Vliv hypoxie na syntézu NO v plicní cirkulaci a jeho podíl na regulaci tonu za těchto podmínek.
Produkce a funkce NO v plicních cévách při plicní hypertenzi.

2.2. Metodiky
Všechny pokusy autora byly provedeny v souladu s příslušnými předpisy na ochranu laboratorních zvířat a humánní zacházení s nimi a byly schváleny příslušnými etickými komisemi.

2.2.1. Měření NO
Pro stanovení úrovně tvorby NO v plicních cévách je optimálním přístupem její přímé měření. Toto banální prohlášení ovšem není snadné prakticky realizovat vzhledem k velmi rychlé oxidaci NO v přítomnosti kyslíku a k extrémně rychlé inaktivaci oxidu dusného hemoglobinem a superoxidem. Velmi malá množství NO, obvykle tvořená v normálních cévách, dále znesnadňují analýzu. Vyvinuli jsme proto postup, při němž se měří akumulace NO a jeho oxidačních produktů, NO2- a NO3-, v recirkulujícím médiu [6,7]. Tím byl buď arteficielní perfuzát izolovaných plic laboratorního potkana [6] anebo superfuzát omývající kulturu plicních endoteliálních buněk in vitro [7]. Použití umělého média namísto krve pro perfúzi izolovaných plic eliminovalo problém s okamžitým odstraněním oxidu dusnatého hemoglobinem. Oxidy dusíku (NO + NO2- + NO3-, [NOx]) jsme stanovovali "zlatým standardem" analýzy NO, chemiluminescenční metodou [8]. Náš postup měření produkce NO v izolovaných perfundovaných plicích [6] následně převzali další autoři [9,10].

2.2.2. Inhibitory NO syntázy
Měření produkce NO je esenciální, avšak pro pochopení jejího funkčního významu jsou nutné další přístupy, zejména sledování důsledků aplikace farmakologických blokátorů NO syntázy. Poměrně selektivních kompetitivních inhibitorů na bázi strukturních modifikací L-argininu (substrátu NO syntázy) je k dispozici celá řada (např. NG-monomethyl-L-arginin [L-NMMA], NG-nitro-L-arginin [L-NA], nebo L-NA methyl ester [L-NAME]). Potenciálním problémem tohoto přístupu je účast NO ve velmi širokém spektru fysiologických a patofysiologických funkcí. Pozorovaný účinek inhibitoru NO syntázy proto nemusí být vždy přímým důsledkem absence NO ve sledovaném systému, nýbrž může být vyvolán nějakým působkem, uvolněným (nebo naopak utlumeným) jako kompenzace chybějícího NO z tkáně mimo oblast aktuálního experimentálního zájmu. V poslední době skutečně přibývá důkazů, že za určitých podmínek může takto fungovat zvýšené uvolňování prostacyklinu nebo snížené uvolňování endotelinu [9,10]. Toto metodologické omezení jsme se snažili obejít doplněním pokusů in vivo [11,12] měřeními na izolovaných plicích [6,13] a plicních cévách [14,15], kde lze, zejména při vyloučení krve z perfuzátu, minimalizovat vlivy z ostatních orgánů.

2.2.3. Další metody
Řada autorů se zabývala expresí genů pro NO syntázy, t.j. kvantifikací příslušných mRNA a proteinů. V našich studiích však tyto metody nebyly použity. V poslední době se objevily studie na geneticky manipulovaných myších s nefunkčním genem pro některou ze tří NO syntáz [16-19].

2.3. Výsledky a diskuse
2.3.1. Klidová produkce NO v plicní cirkulaci

Na základě objevu trvalé (tonické) produkce NO v plicním oběhu [20,21] předpokládaly první úvahy o působení NO v plicním oběhu, že i tam existuje tonická produkce NO. Mimořádně vysoká úroveň této bazální tvorby vazodilatačního NO by pak mohla přispívat k nízkému klidovému tonu plicních cév [22,23].

Prvním z přístupů, použitých k ověření této možnosti, byla akutní aplikace inhibitoru NO syntázy (L-NMMA) v izolovaných perfundovaných plicích laboratorního potkana [24]. Výsledkem bylo jen zcela minimální zvýšení plicního cévního odporu. To naznačilo, že v plicních cévách nejspíše neprobíhá hemodynamicky významná stálá klidová produkce NO. Tento nález byl v průběhu mé práce na tomto tématu potvrzen dalšími autory [25-27]. Společným problémem všech těchto studií ovšem byla nedostatečná selektivita použitých inhibitorů. Např. nezvýšený bazální tonus po podání L-NMMA [24-26] má omezenou vypovídací schopnost o úloze NO vzhledem k našemu následnému zjištění, že L-NMMA může ve skutečnosti syntézu NO potencovat [14]. Proto jsme se rozhodli tuto otázku důkladně prověřit pomocí několika různých inhibitorů NO syntázy a přímým měřením tvorby NO.

Zjistili jsme, že stejně jako L-NMMA, také další, specifičtější inhibitory NO syntázy (L-NAME, L-NA) nepůsobí při akutním podání do izolovaných plic potkana signifikantní vazokonstrikci [6,13,28]. Přímé srovnání se systémovou cirkulací ukázalo, že dávka L-NAME nebo L-NA, která působí velmi výraznou systémovou vazokonstrikci, je v plicní cirkulaci zcela bez efektu [13,28]. Podíl stálé klidové produkce NO na udržování bazálního tonu je tedy ve srovnání s cévním řečištěm v plicním oběhu minimální.

Tento závěr potvrdila i studie s chronickým podáváním L-NAME laboratorním potkanům [11]. Předpokládali jsme, že pokud by se stálá klidová produkce NO podílela na udržování nízkého plicního cévního odporu, pak by chronická inhibice NO syntázy měla vést k plicní hypertenzi. Zjistili jsme, že tomu tak není - tlak v plícnici nebyl zvýšen u potkanů, kteří dostávali L-NAME ve vodě na pití po dobu 3 týdnů [11].

Přestože tyto výsledky jsou dohromady dosti přesvědčivou podporou tvrzení, že v normálních, zdravých plicích je klidová produkce NO hemadynamicky nevýznamná, definitivním potvrzením toho, že je minimální, mohlo být pouze její přímé měření. To jsme realizovali jak v celých perfundovaných plicích [6], tak v kultuře plicních endoteliálních buněk [7]. V obou případech jsme potvrdili, že klidová tvorba NO je pod detekčním limitem i vysoce citlivé chemiluminescenční metody. Významné množství NO není detekovatelné ani ve vzduchu vydechovaném z distálních dýchacích cest člověka [29] či laboratorního potkana [30].

2.3.2. Vliv hypoxie na syntézu NO v plicní cirkulaci
Další oblastí, na níž jsme se zaměřili, bylo ovlivnění tvorby NO v plicní cirkulaci hypoxií. Tato otázka je relevantní ze dvou důvodů. Jednak proto, že hypoxie je pro plicní cévy nejvýznmanějším stimulem z hlediska regulace distribuce průtoku. Působí totiž plicní vazokonstrikci, která redistribuje průtok krve z hůře do lépe ventilovaných částí plic. Navíc dlouhotrvající hypoxie významně přispívá i k patogenezi morfologické přestavby cévní stěny, která je podkladem chronické plicní hypertenze. Druhým důvodem je skutečnost, že molekulární kyslík je jedním ze substrátů NO syntázy, a je proto na místě očekávat, že jeho nedostatek může tvorbu NO omezovat. Hypoxickou vazokonstrikci by pak bylo možno vysvětlit jako důsledek hypoxií snížené produkce vazodilatačního NO.

Již první pokusy zaměřené na tuto problematiku ovšem tuto možnost nepotvrdily. Archer se spolupracovníky [24] ukázali, že inhibice NO syntázy (L-NMMA) potencuje hypoxickou plicní vazokonstrikci. To naznačilo, že syntéza NO je v plicních cévách při hypoxii spíše zvýšená. Toto pozorování bylo později zopakováno v řadě dalších studií [25-27,31], včetně našich [6]. Alternativním vysvětlením těchto poznatků by ovšem mohla být hypoxií zvýšená citlivost cévního hladkého svalu k NO. Později bylo skutečně ukázáno, že hypoxie ovlivňuje guanylát cyklázu (vnitrobuněčný "receptor" pro NO). Proto jsme přistoupili k přímému měření tvorby NO v plicních cévách. Měřili jsme akumulaci NO a jeho oxidačních produktů (NOx) v superfuzátu kultury hovězích plicních endoteliálních buněk během normoxie a hypoxie. Zjistili jsme, že zatímco za normoxie byla akumulace NOx minimální, při hypoxii se rychlost hromadění NOx signifikantně zvýšila [7].

Zvýšená syntéza NO v plicních cévách při hypoxii byla poněkud překvapivá vzhledem k požadavku NO syntázy na molekulární kyslík. Předpokládali jsme, že k vysvětlení může přispívat vysoká afinita NO syntázy ke kyslíku [32]. K poklesu tvorby NO díky tomu vede teprve až velmi drastické snížení dostupnosti kyslíku blízké anoxii. V této souvislosti je dobře si uvědomit, že in vivo nemůže PO2 v plicní cirkulaci poklesnout pod ~40 mmHg ani za mimořádně extrémních podmínek [33]. To je hodnota, představující zřejmě dostatečnou dostupnost O2 pro normální a dokonce i zvýšenou aktivitu NO syntázy.

Není-li aktivita NO syntázy v plicních cévách in vivo regulována dostupností O2 jako substrátu, musí existovat jiný způsob, jakým hypoxie ovlivňuje produkci NO. Jedním z nejvýznamnějších a nejlépe popsaných mechanismů regulace endoteliální NO syntázy je prostřednictvím intracelulárního Ca2+. Jeho zvýšení v endoteliálních buňkách - i jen přechodné - je mohutným stimulem pro tvorbu NO [34-36]. Logickým dalším krokem tedy bylo změřit vliv hypoxie na intracelulární koncentraci Ca2+ ([Ca2+]i) v buňkách plicního endotelu. S použitím fluorescenčního Ca2+ indikátoru fura-2 a duální spektrofluoroskopie [37] jsme zjistili, že hypoxie přechodně výrazně zvyšuje [Ca2+]i v izolovaných plicních endoteliálních buňkách [7]. Tento vzestup nebyl způsoben vstupem Ca2+ z extracelulární tekutiny, nýbrž byl důsledkem uvolnění Ca2+ z endoplasmatického retikula.

Tyto nálezy dohromady ukazují, že i přes poněkud sníženou dostupnost substrátu vede hypoxie v plicním endotelu ke zvýšení aktivity NO syntázy tím, že působí vyplavení Ca2+ z endoplasmatického retikula.

2.3.3. NO při plicní hypertenzi
Výše diskutovaná důkladná evidence proti existenci hemodynamicky významné klidové tvorbě NO ve zdravé plicní cirkulaci v podstatě odmítla i původně uvažovanou možnost, že by pokles klidové tvorby vazodilatačního NO mohl být zodpovědný za rozvoj plicní hypertenze. Tím však možnost účasti NO v mechanismu plicní hypertenze nebyla zcela vyloučena. Zbývala ještě opačná možnost, že by totiž tvorba NO mohla být během plicní hypertenze zvýšená, snad jako zpětnovazební pokus o omezení přílišného přírůstku intravaskulárního tlaku. Tento směr podpořilo i zjištění, že hypoxie stimuluje tvorbu NO v plicním endotelu (viz výše).

Protože endogenní NO byl původně objeven jako endoteliální relaxační faktor zprostředkující cévní odpověď na některé vazodilatační látky [4], bylo na místě nejprve se zajímat o to, zda při chronické plicní hypertenzi není reaktivita na tyto látky změněná. Záhy se totiž objevily údaje o poklesu této reaktivity [22,23], což bylo interpretováno jako podpora názoru, že plicní hypertenze je důsledkem poklesu endoteliální produkce NO. V našich vlastních pokusech jsme ovšem získali výsledky přesně opačné: Vazodilatační reaktivita izolovaných plic na substanci P - která je v tomto preparátu závislá na NO - byla u potkanů s chronickou plicní hypertenzí signifikantně zvýšená [6,11,15,38]. Toto naše pozorování bylo záhy potvrzeno řadou laboratoří [39-43]. Důvod neshody těchto výsledků s výše zmíněnými iniciálními pozorováními [22,23] není úplně jasný. V každém případě je zřejmé, že převaha experimentálních údajů svědčí proti redukované NO-dependentní plicní vazodilataci při plicní hypertenzi.

Tyto výsledky však nebyly definitivní odpovědí na otázku úlohy NO v plicní hypertenzi, a to nejen kvůli tomuto rozporu. Změněná reaktivita na endotel-dependentní vazodilatancia totiž může být důsledkem nejen změněné schopnosti syntetizovat NO, ale i změněného počtu či citlivosti receptorů pro studované látky či změněné reaktivity cévního hladkého svalu na NO. Proto bylo nutno použít i další experimentální přístupy.

V další studii jsme vyšli z předpokladu, že pokud by plicní hypertenze byla důsledkem nedostatku endogenního NO, pak by mělo být možné vyvolat plicní hypertenzi chronickou farmakologickou inhibicí NO syntázy. Tento předpoklad se nepotvrdil - potkani, kterým byl po dobu 3 týdnů přidáván do vody na pití inhibitor NO syntázy (L-NAME), neměli zvýšený tlak krve v plícnici [11]. Přitom dostatečnost použité dávky a způsobu podávání byla potvrzena přítomností výrazné systémové hypertenze. Akutní přidání inhibitoru NO syntázy do perfuzátu plic izolovaných z potkanů s plicní hypertenzí vedlo ke značné vazokonstrikci, zatímco v plicích potkanů kontrolních byl tento zásah bez odezvy [6,31,39,44,45].

Tyto výsledky ukázaly, že význam NO pro regulaci cévního tonu při plicní hypertenzi nejen neklesá, nýbrž naopak vzrůstá. Stejně jako v obdobném případě akutní hypoxické vazokonstrikce se může jednat o jakési zpětnovazební omezení excesívního vzestupu intravaskulárního tlaku a následného rizika poškození tenkého alveolokapilárního rozhraní. Abychom rozhodli, zda uvedená pozorování jsou důsledkem skutečně zvýšené tvorby NO anebo zvýšené citlivosti k NO, přistoupili jsme k přímému měření akumulace NO a jeho oxidačních produktů (NOx) v perfuzátu izolovaných plic. Zjistili jsme, že akumulace NOx v perfuzátu byla významně vyšší u plic izolovaných z potkanů s plicní hypertenzí než u plic kontrolních (kde byla pod detekčním limitem vysoce citlivé chemiluminescenční metody) [6]. Později bylo zjištěno, že konverze triciem značeného L-argininu na [3H]citrulin v plicním homogenátu je potencována u potkanů s plicní hypertenzí [46,47].

Náš závěr, že chronická hypoxická plicní hypertenze není NO deficientním stavem, a že naopak syntéza NO je při ní zvýšená, potvrdily studie exprese NO syntázy v plicích. Histochemická a imunohistochemická lokalizace NO syntázy ukázala, že enzym chybí v endotelu a hladkém svalu odporových plicních cév kontrolních potkanů, avšak je tam bohatě exprimován u potkanů s chronickou hypoxickou plicní hypertenzí [46,47].

2.4. Perspektivy
Výsledky stručně shrnuté v těchto úvodních poznámkách a podrobně diskutované v přehledném článku na následujících stránkách postupně posunuly převládající mínění odborné veřejnosti od předpokladu, že plicní hypertenze je důsledkem NO deficience, k přesvědčení, že je tomu naopak - totiž že rozvoj plicní hypertenze je doprovázen zvýšením normálně nízké úrovně tvorby NO v plicních cévách. Je ovšem pravděpodobné, že v terminálních stádiích těžké plicní hypertenze, kdy dochází k rozsáhlému poškození plicní endoteliální výstelky, je tato schopnost bránit se přílišnému zvýšení tlaku nadprodukcí vazodilatačního NO vážně narušena, což dále přispívá ke zhoršení stavu.

Předpoklad, že zvýšená tvorba NO při plicní hypertenzi omezuje její rozvoj, se zdá logická. Nicméně existuje i alternativní možnost. NO je reaktivní radikál a mimořádně rychle reaguje zejména se superoxidem, jehož tvorba je v plicním cévním řečišti při plicní hypertenzi rovněž zvýšená [48,49]. Produktem této reakce je vysoce reaktivní a cytotoxický peroxynitrit. Je tedy možné, že zvýšená produkce NO při plicní hypertenzi může za jistých okolností - např. při koexistujícím zánětu, který dále podstatně zvyšuje tvorbu superoxidu - vést k nadprodukci peroxynitritu a tím přispívat k poškození cévní stěny. To je, spolu s následnou reparací, podkladem plicní hypertenze. V plazmě laboratorních potkanů s experimentální plicní hypertenzí je skutečně možno detekovat zvýšenou koncentraci nitrotyrosinu, který je markerem přítomnosti nitrotyrosinu [50]. Je tedy možné, že - tak jako v jiných orgánech - NO je v plicní cirkulaci dvousečnou zbraní. Na jedné straně může svým vazodilatačním působením rozvoj plicní hypertenze omezovat. Na druhé straně může prostřednictvím peroxynitritu poškození cévní stěny - a tedy plicní hypertenzi - prohlubovat. Posouzení významnosti těchto dvou tváří NO při různých typech plicní hypertenze je výzvou pro další výzkum této fascinující molekuly.

3. Literatura
citovaná v úvodních poznámkách

 1. Hampl V, Herget J: Role of nitric oxide in the pathogenesis of chronic pulmonary hypertension. Physiol Rev 80: 1337-1372; 2000.
 2. Herget J, Hampl V: Pulmonary circulation. In: Šrámek BB, Valenta J, Klimeš F, Eds. Biomechanics of the Cardiovascular System. Prague, Czech Technical University Press, 1995; 327-336.
 3. Hampl V: Hypoxická plicní hypertenze. Čs fyziol 1991; 40: 255-271.
 4. Furchgott R, Zawadzki J: The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature 1980; 288: 373-376.
 5. Palmer RMJ, Ferrige AG, Moncada S: Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor. Nature 1987; 327: 524-526.
 6. Isaacson TC, Hampl V, Weir EK, Nelson DP, Archer SL: Increased endothelium-derived nitric oxide in hypertensive pulmonary circulation of chronically hypoxic rats. J Appl Physiol 1994; 76: 933-940.
 7. Hampl V, Cornfield DN, Cowan NJ, Archer SL: Hypoxia potentiates nitric oxide synthesis and transiently increases cytosolic calcium levels in pulmonary artery endothelial cells. Eur Respir J 1995; 8: 515-522.
 8. Hampl V, Walters CL, Archer SL: Determination of nitric oxide by the chemiluminescence reaction with ozone. In: Feelisch M, Stamler JS, Eds. Methods in Nitric Oxide Research. Chichester, Wiley, 1996; 310-318.
 9. Sato K, Rodman DM, McMurtry IF: Hypoxia inhibits increased ETB receptor-mediated NO synthesis in hypertensive rat lungs. Am J Physiol 1999; 276: L571-L581.
 10. Tyler RC, Muramatsu M, Abman SH, Stelzner TJ, Rodman DM, Bloch KD, McMurtry IF: Variable expression of endothelial NO synthase in three forms of rat pulmonary hypertension. Am J Physiol 1999; 276: L297-L303.
 11. Hampl V, Archer SL, Nelson DP, Weir EK: Chronic EDRF inhibition and hypoxia: effects on pulmonary circulation and systemic blood pressure. J Appl Physiol 1993; 75: 1748-1757.
 12. Hampl V, Weir EK, Archer SL: Long-term nitric oxide (NO) infusion in rats with pulmonary hypertension. FASEB J. 1994; 8: A531.
 13. Hampl V, Weir EK, Archer SL: Endothelium-derived nitric oxide is less important for basal tone regulation in the pulmonary than the renal vessels of adult rat. J Vasc Med Biol 1994; 5: 22-30.
 14. Archer SL, Hampl V: NG-monomethyl-L-arginine causes nitric oxide synthesis in isolated arterial rings: trouble in paradise. Biochem Biophys Res Commun 1992; 188: 590-596.
 15. Isaacson T, Weir EK, Hampl V, Nelson D, Archer S: Enhanced vasoconstriction in chronic hypoxic pulmonary hypertension is not associated with reduced responsiveness to EDRF or nitric oxide. FASEB J. 1992; 6: A1177.
 16. Steudel W, Ichinose F, Huang PL, Hurford WE, Jones RC, Bevan JA, Fishman MC, Zapol WM: Pulmonary vasoconstriction and hypertension in mice with targeted disruption of the endothelial nitric oxide synthase (NOS 3) gene. Circ Res 1997; 81: 34-41.
 17. Steudel W, Scherrer-Crosbie M, Bloch KD, Weimann J, Huang PL, Jones RC, Picard MH, Zapol WM: Sustained pulmonary hypertension and right ventricular hypertrophy after chronic hypoxia in mice with congenital deficiency of nitric oxide synthase 3. J Clin Invest 1998; 101: 2468-2477.
 18. Fagan KA, Fouty BW, Tyler RC, Morris KG, Hepler LK, Sato K, LeCras TD, Abman SH, Weinberger HD: The pulmonary circulation of homozygous or heterozygous eNOS-null mice is hyperresponsive to mild hypoxia. J Clin Invest 1999; 103: 291-299.
 19. Fagan KA, Tyler RC, Sato K, Fouty BW, Morris KG, Huang PL, McMurtry IF, Rodman DM: Relative contributions of endothelial, inducible, and neuronal NOS to tone in the murine pulmonary circulation. Am J Physiol 1999; 277: L472-L478.
 20. Gardiner SM, Compton AM, Bennett T, Palmer RMJ, Moncada S: Control of regional blood flow by endothelium-derived nitric oxide. Hypertension 1990; 15: 486-492.
 21. Gardiner SM, Compton AM, Bennett T, Palmer RMJ, Moncada S: Regional haemodynamic changes during oral ingestion of NG-monomethyl-L-arginine or NG-nitro-L-arginine methyl ester in conscious Brattleboro rats. Br J Pharmacol 1990; 101: 10-12.
 22. Dinh-Xuan AT, Higenbottam TW, Clelland CA, Pepke-Zaba J, Cremona G, Butt AY, Large SR, Wells FC, Wallwork J: Impairment of endothelium-dependent pulmonary-artery relaxation in chronic obstructive lung disease. N Engl J Med 1991; 324: 1539-1547.
 23. Adnot S, Raffestin B, Eddahibi S, Braquet P, Chabrier P-E: Loss of endothelium-dependent relaxant activity in the pulmonary circulation of rats exposed to chronic hypoxia. J Clin Invest 1991; 87: 155-162.
 24. Archer SL, Tolins JP, Raij L, Weir EK: Hypoxic pulmonary vasoconstriction is enhanced by inhibition of the synthesis of an endothelium derived relaxing factor. Biochem Biophys Res Commun 1989; 164: 1198-1205.
 25. Robertson BE, Warren JB, Nye PCG: Inhibition of nitric oxide synthesis potentiates hypoxic vasoconstriction in isolated rat lungs. Exp Physiol 1990; 75: 255-257.
 26. Liu S, Crawley DE, Barnes PJ, Evans TW: Endothelium-derived relaxing factor inhibits hypoxic pulmonary vasoconstriction in rats. Am Rev Respir Dis 1991; 143: 32-37.
 27. Hasunuma K, Yamaguchi T, Rodman DM, O'Brien RF, McMurtry IF: Effects of inhibitors of EDRF and EDHF on vasoreactivity(of perfused rat lungs. Am J Physiol 1991; 260: L97-L104.
 28. Hampl V, Weir EK, Archer SL: EDRF modulates basal and flow-induced tone in isolated kidneys, but not lungs, of adult rats. Am. Rev. Respir. Dis. 1993; 147: A225.
 29. Dillon WC, Hampl V, Shultz PJ, Rubins JB, Archer SL: Origins of breath nitric oxide in humans. Chest 1996; 110: 930-938.
 30. Hampl V, Tristani-Firouzi M, Hutsell TC, Archer SL: Nebulized nitric oxide/nucleophile adduct reduces chronic pulmonary hypertension. Cardiovasc Res 1996; 31: 55-62.
 31. Barer G, Emery C, Stewart A, Bee D, Howard P: Endothelial control of the pulmonary circulation in normal and chronically hypoxic rats. J Physiol 1993; 463: 1-16.
 32. Rengasamy A, Johns RA: Determination of Km for oxygen of nitric oxide synthase isoforms. J Pharmacol Exp Ther 1996; 276: 30-33.
 33. Groves BM, Reeves JT, Sutton JR, Wagner PD, Cymerman A, Malconian MK, Rock PB, Young PM, Houston CS: Operation Everest II: elevated high-altitude pulmonary resistance unresponsive to oxygen. J Appl Physiol 1987; 63: 521-530.
 34. Peach MJ, Singer HA, Izzo NJ, Loeb AL: Role of calcium in endothelium-dependent relaxation of arterial smooth muscle. Am J Cardiol 1987; 59: A35-A43.
 35. Luckhoff A, Pohl U, Mulsch A, Busse R: Differential role of extra- and intracellular calcium in the release of EDRF and prostacyclin from cultured endothelial cells. Br J Pharmacol 1988; 95: 189-196.
 36. Blatter LA, Taha Z, Mesaros S, Shacklock PS, Wier WG, Malinski T: Simultaneous measurements of Ca2+ and nitric oxide in bradykinin-stimulated vascular endothelial cells. Circ Res 1995; 76: 922-924.
 37. Grynkiewicz G, Poenie M, Tsien RY: A new generation of Ca2+ indicators with greatly improved fluorescence properties. J Biol Chem 1985; 260: 3440-3450.
 38. Hampl V, Cornfield DN, Huang J, Shultz PJ, Weir EK, Archer SL: Nitric oxide. In: Peacock AJ, Ed. Pulmonary Circulation: A Handbook for Clinicians. London, Chapman and Hall, 1996; 99-114.
 39. Oka M, Hasunuma K, Webb SA, Stelzner TJ, Rodman DM, McMurtry IF: EDRF suppresses an unidentified vasoconstrictor mechanism in hypertensive rat lungs. Am J Physiol 1993; 264: L587-L597.
 40. Russ RD, Walker BR: Maintained endothelium-dependent pulmonary vasodilation following chronic hypoxia in the rat. J Appl Physiol 1993; 74: 339-344.
 41. Resta TC, Walker BR: Orally administered L-arginine does not alter right ventricular hypertrophy in chronically hypoxic rats. Am J Physiol 1994; 266: R559-R563.
 42. Resta TC, Walker BR: Chronic hypoxia selectively augments endothelium-dependent pulmonary arterial vasodilation. Am J Physiol 1996; 270: H888-96.
 43. Resta TC, Gonzales RJ, Dail WG, Sanders TC, Walker BR: Selective upregulation of arterial endothelial nitric oxide synthase in pulmonary hypertension. Am J Physiol 1997; 272: H806-H813.
 44. Russell P, Wright C, Kapeller K, Barer G, Howard P: Attenuation of chronic hypoxic pulmonary hypertension in rats by cyclooxygenase products and by nitric oxide. Eur Respir J 1993; 6: 1501-1506.
 45. Wanstall JC, Hughes IE, O'Donnell SR: Evidence that nitric oxide from the endothelium attenuates inherent tone in isolated pulmonary arteries from rats with hypoxic pulmonary hypertension. Br J Pharmacol 1995; 114: 109-114.
 46. Xue C, Rengasamy A, Lecras TD, Koberna PA, Dailey GC, Johns RA: Distribution of NOS in normoxic vs. hypoxic rat lung: upregulation of NOS by chronic hypoxia. Am J Physiol 1994; 267: L667-L678.
 47. Shaul PW, North AJ, Brannon TS, Ujiie K, Wells LB, Nisen PA, Lowenstein CJ, Snyder SH, Star RA: Prolonged in vivo hypoxia enhances nitric oxide synthase type I and type III gene expression in adult rat lung. Am J Respir Cell Mol Biol 1995; 13: 167-174.
 48. Herget J, Novotná J, Bíbová J, Hampl V, Povýšilová V: Hypoxic pulmonary hypertension in rats is inhibited by anti-oxidant, N-acetyl cysteine. Physiol. Res. 1999; 48: 54P.
 49. Lachmanová V, Hniličková O, Povýšilová V, Hampl V, Herget J: N-acetylcysteine inhibits hypoxic pulmonary hypertension most effectively in the initial phase of chronic hypoxia. Life Sci. 2005; 77: 175-182.
 50. Herget J, Wilhelm J, Novotná J, Eckhardt A, Vytášek R, Mrázková L, Ošťádal M: A possible role of the oxidant tissue injury in the development of hypoxic pulmonary hypertension. Physiol. Res. 2000; 49: 493-501.

Jádrem disertace je přehledný článek sepsaný na vyzvání redakce Physiological Reviews.

Hampl V, Herget J:
Role of nitric oxide in the pathogenesis of chronic pulmonary hypertension.
Physiol Rev 80: 1337-1372; 2000.Poděkování
Děkuji svým učitelům a přátelům Prof. Stephenu Archerovi, MD z Edmontonu (Kanada) a Prof. Kenu Weirovi, MD z Minneapolis (USA) za klíčovou pomoc, kterou mi poskytli při práci na většině pokusů, které nakonec vedly až k sepsání této práce. Jsem jim hluboce vděčný za možnost pracovat v jejich laboratořích v Minneapolis a Edmontonu, za diskuse návrhů pokusů a jejich výsledků a především za to, že díky jejich přátelství patřila léta strávená prací na těchto pokusech k nejkrásnějším.

Svému učiteli a kamarádovi Prof. MUDr. Janu Hergetovi, DrSc. z Prahy děkuji především za to, že mě uvedl do světa fyziologického výzkumu a plicní cirkulace. Děkuji mu také za trpělivou vytrvalost, díky níž náš přehledný článek, který je hlavní součástí tohoto svazku, nakonec spatřil světlo světa i přes moji občasnou pomalost. Konečně mu dlužím dík i za podporu při sestavování této práce a za pohodovou atmosféru v laboratoři i při psaní.

Svému spolupracovníkovi a kamarádovi Danu Nelsonovi z laboratoře v Minneapolis děkuji za obětavou a nezištnou pomoc s každodenními drobnými problémy vědecké práce. Za podporu děkuji také všem spolupracovníkům a kamarádům z pražské laboratoře.

Svojí manželce Alici děkuji za to, že všechno, co provázelo vznik těchto studií, se mnou prožívala s láskou a důvěrou ve mne. Děkuji ji i za pochopení a podporu při spisování tohoto dílka.

Výzkumy, které jsou podkladem tohoto spisu, byly financovány Proshkovou nadací (Minneapolis, USA) formou Proshkova stipendia, Americkou fyziologickou společností formou Perkinsova pamětního stipendia, Minnesotskou organizací Americké srdeční asociace formou grantu, a Grantovou agenturou České republiky formou grantů č. 306/97/0854 a 305/00/1432.

V. Hampl, Ústav Fyziologie 2.LF UK, Plzeňská 311, Praha 5         vaclav.hampl@lf2.cuni.cz

Make a free website - Go here